*****        1km       *****      
Place Number Name,Given name Age M/W Finished time
1 109 Kai Ueshin 9 1km 4:19
2 101 Yuta Ajiro 7 1km 4:57
3 103 Yukino Ogawara 7 1km 4:58
4 102 Yoichi Ajiro 43 1km 5:03
5 136 Yuhi Asai 8 1km 5:26
6 107 Saki Kanai 24 1km 5:27
7 104 Ryo Kakinuma 34 1km 5:28
8 110 Tomoki Kamiyama 31 1km 5:29
9 126 Kaede Haga 9 1km 5:44
10 130 Honoka Maeda 7 1km 5:50
11 129 Kumiko Maeda 36 1km 5:51
12 116 Rina Sasakura 39 1km 5:52
13 114 Ubu Kurasawa 7 1km 5:53
14 119 Yuichi Suzuki 65 1km 5:54
15 122 Honoka Tanigawa 11 1km 5:55
16 238 Takashi Kawano 24 1km 5:59
17 108 Misako Kanai 51 1km 6:02
18 113 Chiho Kurasawa 39 1km 6:04
19 135 Risako Watabe 11 1km 6:05
20 134 Hiromi Watabe 43 1km 6:06
21 115 Mayumi Kozuka 43 1km 6:08
22 133 Tokuyuki Yago 32 1km 6:30
23 128 Osamu Hiroi 61 1km 6:35
24 131 Nariaki Marukawa 43 1km 6:37
25 132 Junko Morimoto 45 1km 6:56
26 127 Miwa Haga 38 1km 7:33
27 232 Tatuya Kakusyou 45 1km 7:42
28 445 Rika Seki 38 1km 7:43
29 482 Kazumi Yamada 48 1km 7:44
30 420 Sachiko Kato 46 1km 7:45
31 121 Saku Tanigawa 7 1km 8:03
32 123 Rii Tanigawa 38 1km 8:04
33 112 Yuzuha Kikuchi 4 1km 8:09
34 111 Hidenori Kikuchi 34 1km 8:10
35 124 Hiroki Noge 4 1km 8:23
36 125 Yuri Noge 39 1km 8:25